Xu, Qiuxia, and Zhen Xu. 2020. “What Can Urban Design Learn from Changing Winds?”. The Journal of Public Space 5 (2), 7-22. https://doi.org/https://doi.org/10.32891/jps.v5i2.1278.