Pitanti, Greta, Sapienza, University of Rome, Italy