Lara-Hernandez, J. Antonio, University of Portsmouth, United Kingdom