Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

When Modern Monuments are an Act of Autoplagiarism

A Case Study on Objects from Lesser Poland (2017–2018) to Observe Reworking Public Space onto State Agenda

Abstract

This paper discusses the autoplagiarism of monuments as a system for the reworking structure of the public space in the interdisciplinary meta-analysis. The research rises the problem of blocking art and art activism in the region. The theoretical part focuses on Polish legislation (acts of 1994, 1997, 2003, and 2016), the opinions of historians on the division between the terms “places of memory” and “places of gratitude” (Ożóg 2011; Czarnecka 2015; Jach 2018), and an overview of the classification of monuments in artistic theories (Krauss 1993; Lacy 1995; Kwon 2004; Ranciere 2004; Walsh 2013; Taylor and Altenburg, 2006; Bellentani and Panico, 2016). Insights into psychological theories related to aesthetic judgment are also presented as supportive statements (Ishizu and Zeki 2013; G. E. Vaillant, M. Bond, and C.O. Vaillant, 1986; Reicher 2003; Le Bon 1929). The research covers six case studies of erected and removed monuments in the area of Smaller Poland during the period from the end of 2017 to the first part of 2018. All samples are related to the stakeholder's reactions to the past Soviet presence in the area and their current aims. The conclusions suggest strategies which could be helpful to strengthen the public space and classification for the autoplagiarized monument.

Published:
Pages:155 to 176
Section: Art and Activism
How to Cite
Krzysztof, K. (2020) “When Modern Monuments are an Act of Autoplagiarism”, The Journal of Public Space, 5(4), pp. 155-176. doi: https://doi.org/10.32891/jps.v5i4.1395.

Author Biography

Ulster University
United Kingdom United Kingdom

I am interested in interdisciplinary research between the artistic and social sciences, focused on conflict resolution. I do research on mediation by art in public space. I've come a long way from an artist interested in sculpture, towards relation to the object, with interaction to public space, including experimental video or painting to place them in social psychology and art research. Since working on my doctorate I am constantly interested in the philosophy of science and the development of new research methods based on the psychological aspects of attitudes, defense mechanisms, and group dynamics with the public art.

References

Art. 140. Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Banasiak, J. (2018) [Website] https://magazynszum.pl/wspolnota-zakleta-w-brzozie-wokol-prezydenta-pawla-althamera/ (accessed: 2019-05-10).

Bauman, Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000.

Bellentani, F. and Panico, M. (2016) The meanings of monuments and memorials: toward a semiotic approach, Punctum, 2(1): 28-46.

Billig, M. (2015) The myth of Kurt Lewin and the rhetoric of collective memory in social psychology textbooks, in: Theory & Psychology, 25(6).

BR–01.0063–1–05/06 BR–01.0063–10–04/06PROTOKÓŁ NR 116/77/06 Wspólnego posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa oraz Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa 27 lutego 2006 r.

Christian, P. J. (2012) Memory, Monuments and Conflict, Nova Southeastern University, Graduate School of Humanities & Social Science Department of Conflict Analysis & Resolution.

Cycero, M. T. (trans. T. Zieliński) (1928) W Obronie Prowincji Sycylii, Mowa przeciw Werresowi Vol. V. Lwów, Książnica Atlas.

Czarnecka, D. (2015) „Pomniki wdzięczności” Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej, IPN, Warszawa: „Monografie”, vol. 104.

De Voldere, I. (2017) IDEA Consult (Project coordinator) K. Zeqo, IDEA Consult, Crowdfunding Reshaping the crowd’s engagement in culture, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Directorate D – Culture and Creativity Unit D.1 – Cultural Policy Brussels.

Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 Article 29 czerwca 1995 on referendum.

Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

EU DIRECTIVE KOM/2011/0896 final version - 2011/0438 (COD) source: [webpage] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0896&from=EN (accessed 2021-04-02).

Evans, F. (2018) Public Art and the Fragility of Democracy: An Essay in Political Aesthetics, Columbia University Press.

Foucault, M. of Other Spaces: Utopias and Heterotopias Architecture /Mouvement/ Continuité.

October, 1984; Trans: J. Miskowiec from: “Des Espace Autres,” March 1967.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY UŚCIE GORLICKIE na lata 2016-2022 Uście Gorlickie, 2017 p. 26, UCHWAŁA∗ NR XIV/133/2011 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia – Konieczn.

Habermas, J. (1962) The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Trans. Thomas Burger, Frederick Lawrence, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, reprinted in 1991, pp.22-25.

Hamilton, A. (1990) Monuments and Memory, Continuum, Journal of Media & Cultural Studies 3:1, 101-114.

Harrison, M. (1993) The Soviet Economy and Relations with The United States and Britain 1941-1945, Department of Economics, University of Warwick.

Heitman, E., Litewka S. (2011) International Perspectives on Plagiarism and Considerations for Teaching International Trainees, Urol Oncol. 2011 Jan–Feb; 29(1): 104–108. doi: 10.1016/j.urolonc.2010.09.014.

Hofstede, G.J., Hofstede G, & Minkov M. (2010) [website] https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/poland,the-uk,the-usa/] (accessed: 2019-01-10).

Hofstede, G. (2011) Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014.

Ishizu, T. and Zeki, S. (2013) ‘The brain’s specialized systems for aesthetic and perceptual judgment’, in: (ed.) Foxe J. and Bolam P., European Journal of Neuroscience, Vol. 37, Issue 9, Wiley, May.

Iwasiński, Ł. (2015) Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski, Warsaw.

Jach, A., Ekspertyza prawna [website] https://pabianice.tv/wp-content/uploads/2018/01/pomniki-opinia-adw.-Adriana-Jach.pdf (accessed: 2018-08-01).

Jezernik, B. (2012) No Monuments, No History, No Past: Monuments and Memory. In: Hudson R., Bowman G. (eds) After Yugoslavia. Palgrave Macmillan, London.

Kołakowski, L. (1970) The Fate of Marxism in the Eastern Europe, Slavic Review, Cambridge University Press: 175.

Kolakowski, L. (1974) “My Correct Views on Everything, A Rejoinder to Edward Thompson’s ‘Open Letter to Leszek Kolakowski'” Socialist Register.

Krauss, R. (1979), Sculpture on Expanded Field, Massachusetts, MIT press, October, Vol. 8. Spring.

Krauss, R.E. (1993) The Optical Unconscious; October books, Cambridge, Massachusetts-London, MIT Press.

Krauss, R.E. (2011) Rzeźba w poszerzonym polu, przeł.trans. Monika Szuba, [w:] tejże, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. Monika Szuba, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Krüger, A. (2016) Początki Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Gdańsku. Kwestie organizacyjne i propagandowe, Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne, vol.3.

Kuspit, D and LeWitt, S. (1975) The look of though, in: (ed.) L. Pollock, Art in America LXIII September – October, New York, Brant Publications, 1975, p.45.

Kwon, M. (2004) One Place After Another: Site Specificity and Locational Identity, MIT Press, pp. 13-14.

Lacy, S. (1995) Mapping the Terrain, New Genre Public Art, in: Cultural Pilgrimages and Metaphoric Journey, Seattle Washington, Bay Press.

Lasch, C. (1991) The Culture of Narcissism, American Life in Age of Diminishing Expectations, New York, London, W.W Norton & Company, p.21.

Le Bon, G. (1986) Psychologie des Foules, Paris, ed. 36, (1929), (trans. Mika S.), Psychologia Tłumu, Warszawa, PWN.

Leite, J. M. V. (2009) Cultural heritage and monument, a place in memory. City & Time 4 (2): 3 [online] URL: http://www.ct.cecibr.org (accessed: 2019-02-03).

LEX nr 9043 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1990 r. I CR 436/90.

Miąsko, M. (2019) Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych, Prawo karne i kryminologia, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa .

Mitchell, K. (August 2003) Monuments, Memorials, and the Politics of Memory, University of Washington, Seattle, Urban Geography Journal.

Mitchell, W. J. T. (1990) The Violence of Public Art. Do the Right Thing, „Critical Inquiry” vol. 16.

Molski, R. (2009), Polish Antitrust Law in its Fight Against Cartels – Awaiting a Breakthrough, Yearbook of antitrust and regulatory studies. Vol 2(2).

Nelson, R.S. and Olin, M. (eds.) (2003) Monuments and Memory, Made and Unmade, University of Chicago Press.

Ożóg, K.S. (2011) Zapomniane Organy, Ptaki i takie tam... Recepcja dzieł Hasiora po 1989 roku, in: (ed.) M. Raińska, Granice sztuki współczesnej - wokół twórczości Władysława Hasiora, Nowy Sącz, BWA Sokół.

Panasewicz-Deryło, I. (2015), W kręgu denominacji radzieckiego rubla, Reformy pieniądza w Ppolsce i na świecie, Mówią Wieki, Warszawa.

Pietrasik, A. (2010) Traversing Monumentality. Successive Designs for the Auschwitz Monument, (ed.) Ewa Toniak, Moore & Auschwitz, Tate Modern.

Poisel R. A. (2013) Subversion techniques, Information Warfare and Electronic Warfare Systems, Artech House, Boston p. 110.

Popper, K. (1963) Science: Conjectures and refutations, London and New York, Routledge.

Ranciere, J. (2004) The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible, London, New York, Continuum.

Reicher, S. (2003) The Psychology of Crowd Dynamics’, in: (eds.) G. J.O. Fletcher and M. S. Clarks, Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes, Oxford, Blackwell.

Szostak, R. (2018) Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Taylor, K. and Altenburg, K. (2006), Cultural Landscapes in Asia‐Pacific: Potential for Filling World Heritage Gaps International Journal of Heritage Studies Vol. 12, No. 3, May.

Thompso,n E. (1973) “Open Letter to Leszek Kolakowski”, Socialist Register.

UCHWAŁA NR CI/1372/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 maja 2010 r. wzniesienia pomnika Armii Krajowej.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta Miejskie Centrum Dialogu (2018) RAPORT z badania opinii w przedmiocie planowanej budowy Pomnika Armii Krajowej przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, Miejskie Centrum Dialogu, Kraków.

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane.

Vaillant, G. E., Bond, M. and C.O. Vaillant (1986) An empirically validated hierarchy of defence mechanisms. In: Archives of General Psychiatry, American Medical Assn., vol. 73: 786–794.

Voltaire, (1765) La philosophie de l'histoire, Changuion.

Walsh, M. (2013) Art & Psychoanalysis, London, I.B. Tauris.

Wolfe, T. (2000) ‘The Lives They Lived: Frederick Hart, b. 1943; The Artist the Art World Couldn't See’. The New York Times Magazine, January 2.

Wroński, M. (2018) Logistyka plagiatu, Forum Akademickie, Fundacja Forum Akademickie, Lublin, FA 07-08/2018.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2562 /2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14/10/2010 r. R E G U L A M I N K O N K U R S U NA OPRACOWANIE KONCEPCJI POMNIKA DEDYKOWANEGO PUŁKOWNIKOWI RYSZARDOWI KUKLIŃSKIEMU HONOROWEMU OBYWATELOWI MIASTA KRAKOWA NA PLACU J.NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO W KRAKOWIE, 2010.

ZIKIT (Since 1.11.2018: Zarząd Dróg Miasta Krakowa) (2018) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Budowa pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie”, Cracow.

Ziółkowska, M. (2014): Dlaczego konkurs nie funkcjonuje jako podstawowa procedura zamawiania twórczych prac projektowych?, PZP Nr 2.
Open Access Journal
ISSN 2206-9658