Khemri, Yazid Mohammed, University of Portsmouth, United Kingdom